ahmdoo34380232 - ahmdoo ahmdoo34380232 - ahmdoo

RT @dlo3t_z0ge: للي يشتهي يرضع #قحبة #نيك #كس #كسي #سكس #طيز #طيزي #مص #أفلام_سكس #فخوذ #لحس #ممحونة #سحاق #مشتهية #نهود #زب #ليزبو #قض ...
Share this on Google Plus Facebook Twitter

comments powered by Disqus

The Twit Full Dump

 • contributors =>
 • truncated =>
 • text => RT @dlo3t_z0ge: للي يشتهي يرضع #قحبة #نيك #كس #كسي #سكس #طيز #طيزي #مص #أفلام_سكس #فخوذ #لحس #ممحونة #سحاق #مشتهية #نهود #زب #ليزبو #قض ...
 • in_reply_to_status_id =>
 • id => -1899859968
 • source => Twitter for iPhone
 • retweeted =>
 • coordinates =>
 • entities =>
  • user_mentions =>
   • 0 =>
    • id => 636424781
    • indices =>
     • 0 => 3
     • 1 => 14
    • id_str => 636424781
    • screen_name => dlo3t_z0ge
    • name => دَلِوِعْهُ زِوِﭼيُ ♥
  • hashtags =>
   • 0 =>
    • indices =>
     • 0 => 31
     • 1 => 36
    • text => قحبة
   • 1 =>
    • indices =>
     • 0 => 37
     • 1 => 41
    • text => نيك
   • 2 =>
    • indices =>
     • 0 => 42
     • 1 => 45
    • text => كس
   • 3 =>
    • indices =>
     • 0 => 46
     • 1 => 50
    • text => كسي
   • 4 =>
    • indices =>
     • 0 => 51
     • 1 => 55
    • text => سكس
   • 5 =>
    • indices =>
     • 0 => 56
     • 1 => 60
    • text => طيز
   • 6 =>
    • indices =>
     • 0 => 61
     • 1 => 66
    • text => طيزي
   • 7 =>
    • indices =>
     • 0 => 67
     • 1 => 70
    • text => مص
   • 8 =>
    • indices =>
     • 0 => 71
     • 1 => 81
    • text => أفلام_سكس
   • 9 =>
    • indices =>
     • 0 => 82
     • 1 => 87
    • text => فخوذ
   • 10 =>
    • indices =>
     • 0 => 88
     • 1 => 92
    • text => لحس
   • 11 =>
    • indices =>
     • 0 => 93
     • 1 => 100
    • text => ممحونة
   • 12 =>
    • indices =>
     • 0 => 101
     • 1 => 106
    • text => سحاق
   • 13 =>
    • indices =>
     • 0 => 107
     • 1 => 114
    • text => مشتهية
   • 14 =>
    • indices =>
     • 0 => 115
     • 1 => 120
    • text => نهود
   • 15 =>
    • indices =>
     • 0 => 121
     • 1 => 124
    • text => زب
   • 16 =>
    • indices =>
     • 0 => 125
     • 1 => 131
    • text => ليزبو
   • 17 =>
    • indices =>
     • 0 => 132
     • 1 => 135
    • text => قض
  • urls =>
  • in_reply_to_screen_name =>
  • id_str => 278582932812230656
  • retweet_count => 0
  • in_reply_to_user_id =>
  • favorited =>
  • retweeted_status =>
   • contributors =>
   • truncated =>
   • text => للي يشتهي يرضع #قحبة #نيك #كس #كسي #سكس #طيز #طيزي #مص #أفلام_سكس #فخوذ #لحس #ممحونة #سحاق #مشتهية #نهود #زب #ليزبو #قض http://t.co/81HBP4HJ
   • in_reply_to_status_id =>
   • id => -2105389056
   • source => web
   • retweeted => 1
   • coordinates =>
   • entities =>
    • user_mentions =>
     • media =>
      • 0 =>
       • expanded_url => http://twitter.com/dlo3t_z0ge/status/278569107106975744/photo/1
       • display_url => pic.twitter.com/81HBP4HJ
       • url => http://t.co/81HBP4HJ
       • media_url_https => ahmdoo34380232 - ahmdoo
       • id_str => 278569107115364352
       • sizes =>
        • small =>
         • h => 453
         • resize => fit
         • w => 340
        • large =>
         • h => 800
         • resize => fit
         • w => 600
        • medium =>
         • h => 800
         • resize => fit
         • w => 600
        • thumb =>
         • h => 150
         • resize => crop
         • w => 150
       • indices =>
        • 0 => 120
        • 1 => 140
       • type => photo
       • id => -2097000448
       • media_url => ahmdoo34380232 - ahmdoo
     • hashtags =>
      • 0 =>
       • indices =>
        • 0 => 15
        • 1 => 20
       • text => قحبة
      • 1 =>
       • indices =>
        • 0 => 21
        • 1 => 25
       • text => نيك
      • 2 =>
       • indices =>
        • 0 => 26
        • 1 => 29
       • text => كس
      • 3 =>
       • indices =>
        • 0 => 30
        • 1 => 34
       • text => كسي
      • 4 =>
       • indices =>
        • 0 => 35
        • 1 => 39
       • text => سكس
      • 5 =>
       • indices =>
        • 0 => 40
        • 1 => 44
       • text => طيز
      • 6 =>
       • indices =>
        • 0 => 45
        • 1 => 50
       • text => طيزي
      • 7 =>
       • indices =>
        • 0 => 51
        • 1 => 54
       • text => مص
      • 8 =>
       • indices =>
        • 0 => 55
        • 1 => 65
       • text => أفلام_سكس
      • 9 =>
       • indices =>
        • 0 => 66
        • 1 => 71
       • text => فخوذ
      • 10 =>
       • indices =>
        • 0 => 72
        • 1 => 76
       • text => لحس
      • 11 =>
       • indices =>
        • 0 => 77
        • 1 => 84
       • text => ممحونة
      • 12 =>
       • indices =>
        • 0 => 85
        • 1 => 90
       • text => سحاق
      • 13 =>
       • indices =>
        • 0 => 91
        • 1 => 98
       • text => مشتهية
      • 14 =>
       • indices =>
        • 0 => 99
        • 1 => 104
       • text => نهود
      • 15 =>
       • indices =>
        • 0 => 105
        • 1 => 108
       • text => زب
      • 16 =>
       • indices =>
        • 0 => 109
        • 1 => 115
       • text => ليزبو
      • 17 =>
       • indices =>
        • 0 => 116
        • 1 => 119
       • text => قض
     • urls =>
     • in_reply_to_screen_name =>
     • id_str => 278569107106975744
     • retweet_count => 15
     • in_reply_to_user_id =>
     • favorited =>
     • user =>
      • follow_request_sent =>
      • profile_use_background_image => 1
      • default_profile_image =>
      • id => 636424781
      • verified =>
      • profile_image_url_https => ahmdoo34380232 - ahmdoo
      • profile_sidebar_fill_color => E5507E
      • profile_text_color => 362720
      • followers_count => 24763
      • profile_sidebar_border_color => CC3366
      • id_str => 636424781
      • profile_background_color => FF6699
      • listed_count => 78
      • profile_background_image_url_https => ahmdoo34380232 - ahmdoo
      • utc_offset => 10800
      • statuses_count => 240
      • description => متحررة , لا أعشق الجنس بل الجنس هو من يعشقني // #نيك #كس #كسي #سكس #قحبة #ممحونه #ممحونة #كبلز #ليزبو #سحاقية #شرموطة #شرموطه
      • friends_count => 1336
      • location => الرياض - KSA
      • profile_link_color => B40B43
      • profile_image_url => ahmdoo34380232 - ahmdoo
      • following =>
      • geo_enabled =>
      • profile_banner_url => https://si0.twimg.com/profile_banners/636424781/1349782895
      • profile_background_image_url => ahmdoo34380232 - ahmdoo
      • name => دَلِوِعْهُ زِوِﭼيُ ♥
      • lang => en
      • profile_background_tile => 1
      • favourites_count => 14
      • screen_name => dlo3t_z0ge
      • notifications =>
      • url =>
      • created_at => Sun Jul 15 20:11:27 +0000 2012
      • contributors_enabled =>
      • time_zone => Baghdad
      • protected =>
      • default_profile =>
      • is_translator =>
     • geo =>
     • in_reply_to_user_id_str =>
     • possibly_sensitive =>
     • lang => ar
     • created_at => Tue Dec 11 18:37:05 +0000 2012
     • in_reply_to_status_id_str =>
     • place =>
    • user =>
     • follow_request_sent =>
     • profile_use_background_image => 1
     • default_profile_image =>
     • id => 926052026
     • verified =>
     • profile_image_url_https => ahmdoo34380232 - ahmdoo
     • profile_sidebar_fill_color => DDEEF6
     • profile_text_color => 333333
     • followers_count => 64
     • profile_sidebar_border_color => C0DEED
     • id_str => 926052026
     • profile_background_color => C0DEED
     • listed_count => 0
     • profile_background_image_url_https => ahmdoo34380232 - ahmdoo
     • utc_offset =>
     • statuses_count => 1224
     • description =>
     • friends_count => 1119
     • location =>
     • profile_link_color => 0084B4
     • profile_image_url => ahmdoo34380232 - ahmdoo
     • following =>
     • geo_enabled =>
     • profile_background_image_url => ahmdoo34380232 - ahmdoo
     • name => ahmdoo
     • lang => ar
     • profile_background_tile =>
     • favourites_count => 0
     • screen_name => ahmdoo34380232
     • notifications =>
     • url =>
     • created_at => Sun Nov 04 20:05:41 +0000 2012
     • contributors_enabled =>
     • time_zone =>
     • protected =>
     • default_profile => 1
     • is_translator =>
    • geo =>
    • in_reply_to_user_id_str =>
    • lang => ar
    • netid => 46565465
    • created_at => Tue Dec 11 19:32:01 +0000 2012
    • in_reply_to_status_id_str =>
    • place =>

    Studying Big Data Together


    StudyBigData.com is a place in which you can improve your Big Data skills
    (Our Twitter).

    We made better accessible a huge number of Tweets from public Archive.org dumps.

    Because we run the on very low hardware, for now, it's only possible to analyze the data with Google Search.

    If you have any question or suggestion, you can write us at [email protected]


    Request deletion

    ×